skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Religious diversity and reasonable accommodation in the workplace in six European countries: An introduction

Bader, Veit ; Alidadi, Katayoun ; Vermeulen, Floris; Alidadi, Katayoun (Editor) ; Bader, Veit (Editor) ; Vermeulen, Floris (Editor)

International Journal of Discrimination and the Law, June 2013, Vol.13(2-3), pp.54-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-2291 ; E-ISSN: 2047-9468 ; DOI: 10.1177/1358229113493691

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...