skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Violence and Vulnerability of Female Migrants in Drop Houses in Arizona: The Predictable Outcome of a Chain Reaction of Violence

Simmons, William Paul ; Menjívar, Cecilia ; Téllez, Michelle

Violence Against Women, May 2015, Vol.21(5), pp.551-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-8012 ; E-ISSN: 1552-8448 ; DOI: 10.1177/1077801215573331

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...