skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Violence Against Women in the Militarized Indian Frontier: Beyond “Indian Culture” in the Experiences of Ethnic Minority Women

Mcduie-Ra, Duncan

Violence Against Women, March 2012, Vol.18(3), pp.322-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-8012 ; E-ISSN: 1552-8448 ; DOI: 10.1177/1077801212443114

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...