skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advancing the Rights of Minorities and Indigenous Peoples: Getting UN Attention via the Universal Periodic Review

Higgins, Noelle

Netherlands Quarterly of Human Rights, December 2014, Vol.32(4), pp.379-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/016934411403200404

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...