skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Insulin glargine versus sitagliptin in insulin-naive patients with type 2 diabetes mellitus uncontrolled on metformin (EASIE): a multicentre, randomised open-label trial

Aschner, Pablo ; Chan, Juliana ; Owens, David R ; Picard, Sylvie ; Wang, Edward ; Dain, Marie-Paule ; Pilorget, Valérie ; Echtay, Akram ; Fonseca, Vivian

The Lancet, 16 June 2012, Vol.379(9833), pp.2262-2269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60439-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...