skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toxic Ties: Networks of Friendship, Dating, and Cyber Victimization

Felmlee, Diane ; Faris, Robert

Social Psychology Quarterly, September 2016, Vol.79(3), pp.243-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-2725 ; E-ISSN: 1939-8999 ; DOI: 10.1177/0190272516656585

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...