skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bypassing the Representational Filter?: Minority Rights Policies under Direct Democracy Institutions in the U.S. States

Lewis, Daniel C

State Politics & Policy Quarterly, June 2011, Vol.11(2), pp.198-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-4400 ; E-ISSN: 1946-1607 ; DOI: 10.1177/1532440011406227

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...