skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

De iure affirmation of the multicultural character of the Autonomous Province of Vojvodina: Critical analysis of (non)existing normative competences of the Autonomous Province in the field of minority rights

Beretka Katinka

Pravni Zapisi, 01 January 2018, Vol.9(1), pp.141-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2217-2815 ; E-ISSN: 2406-1387

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...