skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

State Capacity, Minority Shareholder Protections, and Stock Market Development

Guillén, Mauro F ; Capron, Laurence

Administrative Science Quarterly, March 2016, Vol.61(1), pp.125-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8392 ; E-ISSN: 1930-3815 ; DOI: 10.1177/0001839215601459

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...