skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Review: Jocelyne Cesari When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and the United States: New York: Palgrave/Macmillan, 2006, 280 pp

Özdalga, Elisabeth

Acta Sociologica, March 2008, Vol.51(1), pp.80-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/00016993080510010505

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...