skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solvothermal syntheses and characterizations of lanthanide( iii )/SbS 4 3 complexes associated by a dien ligand: A detailed study based on the lanthanide contraction effect

Tang, Weiwei ; Chen, Ruihong ; Zhao, Jing ; Jiang, Wenqing ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

CrystEngComm, 2012, Vol.14(15), pp.5021-5026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-8033 ; DOI: 10.1039/c2ce25135c

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...