skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural diversity of 1,2,4-diazaphospholide complexes with alkali metals

Wan, Li ; Pi, Chengfu ; Zhang, Lan ; Zheng, Wenjun ; Weng, Linhong ; Chen, Zhenxia ; Zhang, Yong

Chemical Communications, 2008, Issue.19, pp.2266-2268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b800222c

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...