skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Requirements engineering in software product line engineering

Insfrán Pelozo, César Emilio ; Chastek, Gary ; Donohoe, Patrick ; Sampaio Do Prado Leite, Julio César; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

ISSN: 0947-3602 ; DOI: 10.1007/s00766-013-0189-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...