skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Módulo pedagógico sobre problemas de optimização combinatório com base no TSP

Pinto, Nuno Miguel Teixeira; Carrapatoso, Eurico Manuel Elias Morais ; Universidade Do Porto. Faculdade De Engenharia

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...