skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public Service Motivation of Public-Versus Private-Sector Employees in a Chinese Context

Liu, Bangcheng ; Du, Lanying ; Wen, Hao ; Bo, Fan

Social Behavior and Personality: an international journal, 2012, Vol.40(9), pp.1409-1418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2212

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...