skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System: The Doctrine of Lex Specialis

Lindroos, Anja

Nordic Journal of International Law, 2005, Vol.74(1), pp.27-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...