skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Criminal Responsibility of Journalists under International Criminal Law: The ICTR Experience

Alex Obote Odora

Nordic Journal of International Law, 2004, Vol.73(3), pp.307-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...