skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Endothelin Antagonists Diminish Postischemic Microvascular Incompetence and Necrosis in the Heart

Gavin J. B.

Microvascular Research, March 2000, Vol.59(2), pp.204-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-2862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...