skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic Predisposition and Renal Allograft Failure: Implication of Non-HLA Genetic Variants

Agrawal, Suraksha

Molecular Diagnosis & Therapy, 2006, Vol.10(4), pp.205-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-1062

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...