skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RIVET: comprehensive graphic user interface for analysis and exploration of genome-wide translatomics data

Ernlund, Amanda W ; Schneider, Robert J ; Ruggles, Kelly V

BMC Genomics, 2018, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-018-5166-z ; PMCID: 6225633 ; PMID: 30409155

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...