skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review

Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Oladapo, Olufemi ; Bonet, Mercedes ; Gülmezoglu, A. Metin; Norhayati, Mohd Noor (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0194906 ; PMCID: 5903648 ; PMID: 29664907

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...