skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BFPTool: a software tool for analysis of Biomembrane Force Probe experiments

Smit, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frederic ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin ; Smit, Daniel ; Fouquet, Coralie ; Doulazmi, Mohamed ; Pincet, Frederic ; Trembleau, Alain ; Zapotocky, Martin

BMC Biophysics, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20461682 ; DOI: 10.1186/s13628-016-0033-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...