skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Naturally Acquired Human Immunity to Pneumococcus Is Dependent on Antibody to Protein Antigens

Wilson, Robert ; Cohen, Jonathan M ; Reglinski, Mark ; Jose, Ricardo J ; Chan, Win Yan ; Marshall, Helina ; De Vogel, Corné ; Gordon, Stephen ; Goldblatt, David ; Petersen, Fernanda C ; Baxendale, Helen ; Brown, Jeremy S; Mitchell, Timothy J. (editor)

PLoS Pathogens, 2017, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006137 ; PMCID: 5279798 ; PMID: 28135322

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...