skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

UK preparedness for children with Ebola infection

Herberg, Jethro A ; Emonts, Marieke ; Jacobs, Michael ; Riordan, Andrew

Archives of Disease in Childhood, 18 February 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: 10.1136/archdischild-2014-307860 ; PMID: 25694613

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...