skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Single-Cell Gene-Expression Profile Reveals Inter-Cellular Heterogeneity within Human Monocyte Subsets

Gren, Susanne T ; Rasmussen, Thomas B ; Janciauskiene, Sabina ; Håkansson, Katarina ; Gerwien, Jens G ; Grip, Olof; Yu, Xu G. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144351 ; PMCID: 4674153 ; PMID: 26650546

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...