skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Giardia duodenalis Surface Cysteine Proteases Induce Cleavage of the Intestinal Epithelial Cytoskeletal Protein Villin via Myosin Light Chain Kinase

Bhargava, Amol ; Cotton, James A ; Dixon, Brent R ; Gedamu, Lashitew ; Yates, Robin M ; Buret, Andre G; Bogyo, Matthew (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0136102 ; PMCID: 4559405 ; PMID: 26334299

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...