skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hospital Strategy Uptake and Reductions in Unplanned Readmission Rates for Patients with Heart Failure: A Prospective Study

Bradley, Elizabeth H ; Sipsma, Heather ; Horwitz, Leora I ; Ndumele, Chima D ; Brewster, Amanda L ; Curry, Leslie A ; Krumholz, Harlan M

Journal of General Internal Medicine, 2015, Vol.30(5), p.605-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-3105-5 ; PMCID: 4395590 ; PMID: 25523470

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...