skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mean Annual Precipitation Explains Spatiotemporal Patterns of Cenozoic Mammal Beta Diversity and Latitudinal Diversity Gradients in North America

Fraser, Danielle ; Hassall, Christopher ; Gorelick, Root ; Rybczynski, Natalia; Evans, Alistair Robert (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0106499 ; PMCID: 4159275 ; PMID: 25203658

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...