skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bacterial Community Dynamics and Taxa-Time Relationships within Two Activated Sludge Bioreactors

Hai, Reti ; Wang, Yulin ; Wang, Xiaohui ; Li, Yuan ; Du, Zhize; Vera, Julio (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0090175 ; PMCID: 3942418 ; PMID: 24594695

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...