skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Network and Data Integration for Biomarker Signature Discovery via Network Smoothed T-Statistics

Cun, Yupeng ; Fröhlich, Holger; Boccaletti, Stefano (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073074 ; PMCID: 3760887 ; PMID: 24019896

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...