skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feature Selection in the Reconstruction of Complex Network Representations of Spectral Data

Zanin, Massimiliano ; Menasalvas, Ernestina ; Boccaletti, Stefano ; Sousa, Pedro; Ben-Jacob, Eshel (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0072045 ; PMCID: 3753346 ; PMID: 23991036

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...