skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Equivalent Indels – Ambiguous Functional Classes and Redundancy in Databases

Assmus, Jens ; Kleffe, Jürgen ; Schmitt, Armin O ; Brockmann, Gudrun A; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062803 ; PMCID: 3642179 ; PMID: 23658777

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...