skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

50nm-Scale Localization of Single Unmodified, Isotopically Enriched, Proteins in Cells

Delaune, Anthony ; Cabin-Flaman, Armelle ; Legent, Guillaume ; Gibouin, David ; Smet-Nocca, Caroline ; Lefebvre, Fabrice ; Benecke, Arndt ; Vasse, Marc ; Ripoll, Camille; Wrede, Paul (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0056559 ; PMCID: 3576336 ; PMID: 23431383

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...