skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human Intestinal Schistosomiasis in Communities Living Near Three Rivers of Jimma Town, South Western Ethiopia

Mengistu, Mulugeta ; Shimelis, Techalew ; Torben, Workneh ; Terefe, Ashenafi ; Kassa, Tesfaye ; Hailu, Asrat

Ethiopian Journal of Health Sciences, 2011, Vol.21(2), p.111-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1029-1857 ; PMCID: 3275858 ; PMID: 22434990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...