skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

No Evidence for Strong Recent Positive Selection Favoring the 7 Repeat Allele of VNTR in the DRD4 Gene

Naka, Izumi ; Nishida, Nao ; Ohashi, Jun; Quintana-Murci, Lluis (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024410 ; PMCID: 3164202 ; PMID: 21909391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...