skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inferring the Population Expansions in Peopling of Japan

Peng, Min-Sheng ; Zhang, Ya-Ping; Quintana-Murci, Lluis (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0021509 ; PMCID: 3126835 ; PMID: 21747908

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...