skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of financial incentives on incentivised and non-incentivised clinical activities: longitudinal analysis of data from the UK Quality and Outcomes Framework

Doran, Tim ; Kontopantelis, Evangelos ; Valderas, Jose M ; Campbell, Stephen ; Roland, Martin ; Salisbury, Chris ; Reeves, David

BMJ : British Medical Journal, 2011, Vol.342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.d3590 ; PMCID: 3125475 ; PMID: 21712336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...