skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SAMPLEX: Automatic mapping of perturbed and unperturbed regions of proteins and complexes

Krzeminski, Mickaël ; Loth, Karine ; Boelens, Rolf ; Bonvin, Alexandre Mjj

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.51-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-51 ; PMCID: 2823710 ; PMID: 20102599

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...