skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CORE_TF: a user-friendly interface to identify evolutionary conserved transcription factor binding sites in sets of co-regulated genes

Hestand, Matthew S ; Van Galen, Michiel ; Villerius, Michel P ; Van Ommen, Gert-Jan B ; Den Dunnen, Johan T ; 'T Hoen, Peter Ac

BMC Bioinformatics, 2008, Vol.9, p.495-495 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-9-495 ; PMCID: 2613159 ; PMID: 19036135

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...