skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Semi-quantitation of urokinase plasminogen activator and its receptor in breast carcinomas by immunocytochemistry.

Kennedy, S ; Duffy, M. J ; Duggan, C ; Barnes, C ; Rafferty, R ; Kramer, M. D

British Journal of Cancer, 1998, Vol.77(10), p.1638-1641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; PMCID: 2150065 ; PMID: 9635840

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...