skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Status Differences in the Cognitive Activation of Social Networks

Smith, Edward ; Menon, Tanya ; Thompson, Leigh

Organization Science, Jan/Feb 2012, Vol.23(1), pp.67-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...