skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Political Involvement in "Mobilized" Society: The Interactive Relationships Among Mobile Communication, Network Characteristics, and Political Participation

Campbell, Scott ; Kwak, Nojin

Journal of Communication, Dec 2011, Vol.61(6), p.1005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219916 ; E-ISSN: 14602466 ; DOI: 10.1111/j.1460-2466.2011.01601.x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...