skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

OpenMEEG: opensource software for quasistatic bioelectromagnetics

Gramfort, Alexandre ; Papadopoulo, Théodore ; Olivi, Emmanuel ; Clerc, Maureen

Biomedical Engineering Online, 2010, Vol.9, p.45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1475925X ; DOI: 10.1186/1475-925X-9-45

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...