skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do expert assessments converge? An exploratory case study of evaluating and managing a blood supply risk

Eyles, John ; Heddle, Nancy ; Webert, Kathryn ; Arnold, Emmy ; Mccurdy, Bronwen

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.666 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-666

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...