skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mining frequent conjunctive queries in relational databases through dependency discovery

Goethals, Bart ; Laurent, Dominique ; Le Page, Wim ; Dieng, Cheikh

Knowledge and Information Systems, Dec 2012, Vol.33(3), pp.655-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02191377 ; DOI: 10.1007/s10115-012-0526-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...