skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advertising Bans and the Substitutability of Online and Offline Advertising

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

JMR, Journal of Marketing Research, Apr 2011, p.207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222437 ; E-ISSN: 15477193

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...