skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-Industrialisation, Job Opportunities and Ethnocentrism: A Comparison of Twenty-two Dutch Urban Economies

van Der Waal, Jeroen ; Burgers, Jack

Urban Studies, Mar 2011, p.681 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...