skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Advisory Opinion on Kosovo: An Opportunity Lost, or a Poisoned Chalice Refused?

Hannum, Hurst

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, Vol.24(1), pp.155-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S092215651000066X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...