skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Muddling Through the Shadow of the Past(s): Post-Communist Russia's Search for a New Regime Ideology

Chen, Cheng

Demokratizatsiya, Winter 2010, Vol.19(1), pp.37-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10746846

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...