skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Medicare Payments for Common Inpatient Procedures: Implications for Episode-Based Payment Bundling

Birkmeyer, John D. ; Gust, Cathryn ; Baser, Onur ; Dimick, Justin B. ; Sutherland, Jason M. ; Skinner, Jonathan S.

Health Services Research, Dec 2010, Vol.45(6p1), pp.1783-1795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/j.1475-6773.2010.01150.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...